Technika

Kalibrace vah pro laboratoře

Kalibrace vah

Kalibrace je souborem činností, jež za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřícím přístrojem (měřidlem – např. elektronické a mechanické váhy) a odpovídajícími hodnotami, a to za pomoci etalonu. Konečným výsledkem kalibrace váhy je zdokumentování provedených zkoušek a vypracování záznamu o naměření dané váhy včetně případných odchylek, a to na tzv. kalibrační list. Kalibrované měřidlo může být označeno i příslušným štítkem. Na základě záznamu o naměření dané váhy včetně odchylek určitého měřícího přístroje jeho uživatelé rozhodnou, zda je vhodné pro danou pracovní činnost.

Etalony

Etalon je měřidlo vyjádřené měřící jednotkou anebo stupnicí určité veličiny a jejím úkolem je uchovat tuto měřící jednotku či stupnici určité veličiny a zároveň je přenášet na měřící přístroje s nižší přesností. Etalony v České republice schvaluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Etalony uchovává Český metrologický institut, příp. jiné státem pověřené instituce. České etalony jsou v souladu s mezinárodními etalony, jež jsou uchovávány dle sepsaných mezinárodních smluv.

Etalony podléhají povinné kalibraci, jež provádí na žádost uživatelů měřících přístrojů Český metrologický institut nebo akreditované kalibrační laboratoře, a to v různých lhůtách na základě způsobu a četnosti používání etalonu.

SARTALEX, spol. s r.o.

Širokou nabídkou sortimentu kvalitních a značkových laboratorních, analytických a průmyslových vah značky Sartorius a služby zahrnující servis, opravy a kalibrace vah po celé České republice především značek Sartorius, Acculab a Denver Vám nabízí i spolehlivý prodejce společnost SARTALEX, spol. s r.o., jež má svá servisní střediska v Praze, Brně, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci a Frýdku-Místku. Veškeré činnosti v servisních střediscích vykonávají odborně vyškolení servisní technici přímo u výrobce Sartorius v Goettingenu, majíc k dispozici softwarovou podporu.

Přidat komentář

Klikni a napiš komentář